ФЕНА: Съветът на Европа представи доклад за достъпа до здравеопазване в Босна и Херцеговина за ЛГБТИ лица

ФЕНА: Съветът на Европа представи доклад за достъпа до здравеопазване в Босна и Херцеговина за ЛГБТИ лица

29 март 2024 г. · 8 мин. четене · Споделяне във Facebook


ФЕНА: Съветът на Европа представи доклад за достъпа до здравеопазване в Босна и Херцеговина за ЛГБТИ лица

Дирекцията за равни права и достойнство на Съвета на Европа предаде на Министерството за правата на човека и въпросите на бежанците на Босна и Херцеговина (БиХ) доклада „Достъп на ЛГБТИ лица до здравеопазване в Босна и Херцеговина“, изготвен като част от тематичния анализ на Съвета на Европа относно изпълнението на Препоръка CM/Rec(2010)5 на Комитета на министрите към държавите членки относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност. Това предаде за БТА босненската агенция ФЕНА.

Тематичният анализ на Съвета на Европа има за цел да предостави подкрепа на страните членки за преодоляване на потенциални пропуски и недостатъци и идентифициране на приоритетни реформи за подобряване на човешките права на ЛГБТИ лицата.

Босненското министерство на правата на човека и бежанците съобщи, че докладът предоставя информация за текущото състояние на достъпа на ЛГБТИ лица до здравеопазване и прави препоръки, чието прилагане би доближило БиХ до стандартите, предвидени в Препоръка CM/Rec (2010)5 на Комитета на министрите на Съвета на Европа към държавите членки относно мерките за борба с дискриминацията, основана на сексуална ориентация или полова идентичност, които са обвързващи за държавите членки на Съвета на Европа.

В доклада се посочва, че въпреки факта, че е постигнат известен напредък в контекста на подобряване на законодателната и институционалната рамка за признаване и реализиране на човешките права на ЛГБТИ лицата в сферата на здравеопазването, регулаторната рамка, както и практиката все още съдържат голям брой недостатъци, поради които правата на ЛГБТИ лицата за достъп до здравни услуги не са адекватно признати и удовлетворени.

„В действителност ЛГБТИ хората са „невидими“ в здравната система, те не са признати за уязвима социална група и значителен брой здравни работници споделят същите мнения, убеждения и норми като по-голямата част от обществото, което води до предоставяне на неадекватни здравни грижи. С редки изключения медицинските учебни програми, курсове, обучения и материали в Босна и Херцеговина не съдържат информация за специфичните нужди/предизвикателства на ЛГБТИ лицата или начините за разрешаването им."

В своето антидискриминационно законодателство Босна и Херцеговина изрично защити лицата, родени със сексуални характеристики, които не отговарят на типичното определение за мъж или жена по отношение на сексуална анатомия, репродуктивни органи, хормонална структура и/или нива и/или хромозомни модели (интерсексуални лица), но все още липсват ясни медицински указания и процедури относно практиката за справяне с междуполовите вариации в здравните институции. Тази липса, както беше посочено, включва липсата на насоки и протоколи, насочени към предотвратяване на така нареченото „нормализиране“ на пола, „определяне на пола“ или променящи пола хирургични или други интервенции върху сексуалните характеристики на бебе/дете единствено с цел хармонизиране на външния им вид с нормативните определения за мъжки или женски пол дори когато здравето на детето не е застрашено.

В доклада се посочва, че няма специализирани здравни услуги за трансджендър хора, а процедурата за регистриране на промени в пола в регистрите и личните документи е неефективна, непълна и потенциално унизителна и не зачита правото на самоопределение, личен живот и телесна неприкосновеност.

В областта на психичното здраве в Босна и Херцеговина има стратегически документи, но те не признават неравенството на ЛГБТИ лицата в резултат на стигма, патологизация, социални и по-широки детерминанти като обществени политики, практики, нагласи и др.

В доклада Съветът на Европа прави препоръки, които посочват конкретни неща, които трябва да бъдат подобрени в областта на общия достъп до здравеопазване въз основа на сексуалната ориентация, полова идентичност и сексуални характеристики, интерсексуалните и транссексуалните лица, както и психичното здраве и психосоциалните подкрепа.

(Новина, избрана от босненската агенция ФЕНА за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)

#дирекцията #равни #права #достойнство #съвета #европа #предаде #министерството #правата #човека

Още новини

Още новини от Балкани, които може да четете