Земеделската комисия прие на първо четене законопроект, който цели да намали рисковете за злоупотреби със собствеността на имоти

Земеделската комисия прие на първо четене законопроект, който цели да намали рисковете за злоупотреби със собствеността на имоти

11 април 2024 г. · 18 мин. четене · Споделяне във Facebook


Земеделската комисия прие на първо четене законопроект, който цели да намали рисковете за злоупотреби със собствеността на имоти

Парламентарната комисия по земеделието, храните и горите прие на първо четене Законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Божидар Божанов и група народни представители на 29 март 2024 г.

Законопроектът цели да намали рисковете за злоупотреби със собствеността на имоти, включително земеделски такива. За целта се правят редица изменения, част от тях намаляват административната тежест, но се предвиждат и изпращания на уведомления на собствениците, когато по партида на техен имот се впише някакъв акт. Уведомяванията биват два вида. За всички промени се изпраща SMS, съобщение по Вайбър, по същия начин, по който се получават електронните фишове, но за високорискови сделки – такива, по които често се правят злоупотреби, ще се изпраща уведомление до настоящия адрес на собственика. "Така, дори в случаите с възрастни хора, които не използват нови технологии, ще могат да получат тези уведомления", обясни Божанов.

В допълнение се изменят три закона, свързани с дейността на тази комисия – за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд, за горите и за собствеността и ползването на земеделските земи. "Там, в различни случаи общинските служби по земеделие издават акт, който има силата на констативен нотариален акт. Идеята е така общинските служби да изпращат директно на съответната служба по вписванията тези решения, а не да се натоварват собствениците с това", уточни вносителят.

Той допълни, че с още една преходна разпоредба дават двугодишен период, с който вече издадените решения, които не са вписани в имотния регистър, да могат да бъдат вписани безплатно, така че да се стимулира попълването и актуалността на имотния регистър с данни за собственост.

Лилия Стоянова, директор на дирекция "Поземлени отношения и комасация" към Министерство на земеделието и храните (МЗХ) посочи, че са представили становище във връзка с параграфите, отнасящи се до това решенията на общинските служби по земеделие, които възстановяват права на собственост върху земеделски земи, да бъдат изпращани служебно за вписване в имотния регистър, както и до това до 1 януари 2027 г. това да се извършва без такса за собствениците. "Идеята е хубава, но имаме неяснота кои решения да се изпращат – тези след влизане в сила на закона или всички решения, които ги има в общинската служба. Текстът не е ясен", каза Стоянова. Тя допълни, че ако до 1 януари 2027 г. ще е безплатно и после ще се плаща, има неравнопоставеност между собствениците.

Последното, към което Стоянова насочи вниманието, е изискването от Държавен фонд "Земеделие" да се уточни до кои негови регистри да се направи достъп.

Председателят на комисията Десислава Танева (ГЕРБ-СДС) коментира, че не е сигурна, че достъпът до регистрите на ДФЗ е допустимо. 

Божанов увери, че текстът ще се прецизира между първо и второ четене, а ако се установи, че достъп до регистрите на ДФЗ не е възможен, тази част ще бъде премахната.

По време на заседанието комисията разгледа още един законопроект за изменение и допълнение на Закона за кадастъра и имотния регистър, внесен от Министерския съвет на 27 март 2024 г. Той не беше приет

Законопроектът беше представен от изпълнителния директор на Агенцията по геодезия, картография и кадастър (АГКК) инж. Страхил Танев.

Целта на изготвения законопроект е да създаде правна основа за развитие на информационната система на кадастъра чрез внедряване на нови функционалности, с които да бъдат усъвършенствани работните процеси при поддържане на кадастралната карта и кадастралните регистри в актуално състояние и при предоставяне на услуги от Агенцията по геодезия, картография и кадастър. Въвежда се централизирано разпределение на услугите, като информационната система ще следи за равномерното натоварване на служителите.

Поддържането на кадастралната карта в актуално състояние ще се извършва от служители от службата по геодезия, картография и кадастър, независимо от местонахождението на имота предмет на изменението.

В резултат на изменението се очаква повишаване на удовлетвореността на потребителите на кадастрални услуги, уеднаквяване практиката на всички служби при провеждане на процедурите по изменение на кадастралните карти и регистри, както и създаване на условия за намаляване на забавянето и на съдебните дела за забавено изпълнение.

Цели се също така намаляване на административната тежест за гражданите и бизнеса – намаляване на времето, разходите и броя на взаимодействия на потребителите с администрацията. Със законопроекта се предлага АГКК да предоставя безвъзмездно вътрешни електронни и административни услуги на административните и съдебни органи, на лицата с публични функции и на организациите, предоставящи обществени услуги. "Гражданите и организациите ще престанат да бъдат куриери на документи между административните органи. Ще им бъде спестено време и финансови средства както за издаване на документа, така и за транспортни разходи", заяви Танев.

Със законопроекта се цели да бъде променен моделът на предоставяне на административни услуги, като водещ става електронният документ.

За подобряване на регулаторната политика и намаляване на административната тежест със законопроекта се правят изменения и допълнения в няколко други закона – за горите, за опазване на земеделските земи, за административното регулиране на производството на оптични дискови матрици, за подземните богатства и за посевите и посадъчния материал. С това се въвежда задължение на административните органи да се снабдяват по служебен път със скици, проекти и други документи от кадастъра под формата на вътрешни електронно-административни услуги.

С предложените изменения на Закона за геодезията и картографията (ЗГК), Закона за камарите на инженерите в инвестиционното проектиране (ЗКАИИП) и Закона за устройство на територията се определят дейностите, които могат да извършват инженерите по геодезия с придобита правоспособност по реда на ЗКАИИП, в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране. С измененията в ЗГК и ЗКАИИП се цели ясно разграничаване на професионалната компетентност при изпълнение на специализираните геодезически дейности. Предвид дейността на експертните съвети по устройство на територията, участието на специалисти със задълбочени познания и опит в областта на кадастъра в състава им, каквито са инженерите по геодезия, ще допринесе за по-добри решения в областта на устройственото планиране и инвестиционното проектиране и ще повиши в значителна степен качеството на работа на експертните съвети.

Предвидено е задължение за извършване на последваща оценка на въздействието на законопроекта в срок до 5 години от влизането му в сила. Предлага се измененията да влязат в сила до 3 месеца след обнародването им в Държавен вестник.

Лилия Стоянова от МЗХ отбеляза, че от министерството са дали становище по две теми в законопроекта, но след среща, то е оттеглено. "От Агенцията ни увериха, че нашите опасения са безпочвени. Но се оказа, че това не е точно така", посочи тя.

Първото възражение е било по отношение на извършването на промени в кадастралния регистър, специално за имоти от Държавния поземлен фонд (ДПФ) и имоти на държавата – те се премахват като собственици и се вписват други физически или юридически лица. "От Агенцията ни увериха, че в действащия Закон за кадастъра и имотния регистър има задължение на АГКК да уведомява собствениците при промяна в кадастралния регистър и те ще ги уведомяват. За съжаление, буквално преди дни, имаме поредния пример за имот 85 дка в Стара Загора – вписано е юридическо лице като собственик, премахната е държавата. За нас това е много опасно явление, което не бихме могли да подминем", подчерта Стоянова.

По думите ѝ АГКК се опасява, че ако изпраща уведомления за промени в кадастралния регистър, ще започнат възражения към тях. Тя допълни, че от МЗХ държат за земите от ДПФ, а и за всяка друга собственост, в случай че има изменение в кадастралния регистър, собственикът да бъде уведомяван.

Второто възражение в становището на министерството е било свързано с отстраняването на явна фактическа грешка. "Там основните ни опасения бяха в посока, в зависимост от обекта на фактическата грешка, засегнатите земеделски имоти или се обезщетяват по реда на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, или се отчуждават", обясни Стоянова. Тя допълни, че комисиите, които действат за отстраняването на такива грешки не изследват достатъчно добре това обстоятелство, но МЗХ е приело мотивите на АГКК, че тези комисии ще положат всички усилия да установят реалното положение.

Десислава Танева обяви, че групата на "ГЕРБ-СДС" не е подкрепила законопроекта, защото не приема обясненията по отношения на проблемите, поставени от Министерството на земеделието и храните, и уведомяването. "Ако няма изразена друга позиция до хода на второ четене, ако има такова, ние ще гласуваме по същия начин", заключи тя. 

#парламентарната #комисия #земеделието #храните #горите #прие #първо #четене #законопроект #изменение

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете