Промени в правилата за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" са публикувани за обществено обсъждане

Промени в правилата за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" са публикувани за обществено обсъждане

9 април 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Промени в правилата за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000" са публикувани за обществено обсъждане

Министерството на земеделието и храните (МЗХ) публикува за обществено обсъждане проект на Наредба за допълнение на Наредба № 6 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията "Плащания за земеделски земи в зони от Натура 2000", включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023 – 2027 г. С предложеното допълнение в обхвата на подпомагане по интервенцията се включват пет защитени зони по Директива 92/43/ЕИО, одобрени със заповеди на министъра на околната среда и водите и обнародвани в Държавен вестник. По този начин ще се предостави възможност на повече земеделски стопани да заявят подпомагане по тази интервенция, посочват от аграрното ведомство.

В преходните и заключителни разпоредби на нормативния акт се изменя и допълва Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните, включени в СПРЗСР 2023 – 2027 г., които не са свързани с предложените промени в първо изменение на Плана. Тези изменения ще бъдат включени допълнително в предложения за промени в Наредбата след приключване на преговорите със службите на Европейската комисия.

По-рано днес екипът на МЗХ проведе предварително обсъждане с браншовите организации на промени в Наредба № 10 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите в областта на околната среда и климата и хуманно отношение към животните по време на онлайн среща. 

Стартиралият процес по изменение на нормативната уредба е с оглед на неофициалното одобрение от страна на Европейската комисия (ЕК) на предложените промени в компенсаторните интервенции в рамките на първо изменение на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони (СПРЗСР) 2023-2027 г. 

Предварителната фаза цели да запознае заинтересованите страни, както и да се вземе предвид тяхното мнение и позиции преди стартиране на обществено обсъждане.

#министерството #земеделието #храните #мзх #публикува #обществено #обсъждане #проект #наредба #допълнение

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете