Над 100 млн. лева получиха земеделците от необлагодетелствани райони

Над 100 млн. лева получиха земеделците от необлагодетелствани райони

11 април 2024 г. · 6 мин. четене · Споделяне във Facebook


Над 100 млн. лева получиха земеделците от необлагодетелствани райони

Държавен фонд "Земеделие" (ДФЗ) преведе над 100 млн. лева (100 501 001 лева) на 21 895 земеделски стопани за Кампания 2023. Изплатеното подпомагане е по интервенцията "Плащания за райони, изправени пред природни или други специфични ограничения" (ПРИПДСО), включена в Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони за периода 2023 - 2027 г., съобщиха от фонда.

Съгласно разпоредбите на Наредба № 7 от 30 май 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенцията ПРИПДСО, направленията, които се прилагат за Кампания 2023 са три. По първото се подпомагат стопанства в планинските райони (НР1). Второто направление включва плащания за райони, различни от планинските, със съществени природни ограничения (НР2). По третото се субсидират райони със специфични ограничения (НР3).

Общо 17 517 бенефициери получиха 82 861 159 лева по НР1. Изчисленията на финансовата помощ за всеки отделен кандидат се извършват въз основа на средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. За частта до 30 ха левовата равностойност е 152 евро на хектар; за частта над 30 ха до 70 ха - 91 евро на хектар; за частта над 70 ха до 100 ха - 53 евро на хектар; над 100 ха - 38 евро на хектар.

По НР2 са оторизирани 16 214 754 лева, които се разпределят между 5347 фермери. Ставката на подпомагането се образува като се пресметне средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. За частта до 30 ха - левовата равностойност на 79 евро на хектар; за частта над 30 ха до 70 ха – 47 евро на хектар; за частта над 70 ха до 100 ха - 28 евро на хектар; над 100 ха - 20 евро на хектар.

За райони със специфични ограничения НР3 са изплатени 1 425 088 лева на 707 кандидати. Изчисленията са направени, като се взема предвид средния размер на нивата на плащане към съответните декларирани площи. За частта до 30 ха - левовата равностойност на 74 евро на хектар; за частта над 30 ха до 70 ха - 44 евро на хектар; за частта над 70 ха до 100 ха - 26 евро на хектар; за частта над 100 ха - 19 евро на хектар.

БТА припомня, че според одобрените от Министерския съвет годишни разчети на сметката за средствата от Европейския съюз на ДФЗ за 2024 г., са планирани общо 3 209,29 млн. лева за финансиране на директните плащания на площ, пазарните мерки, Програмата за развитие на селските райони (ПРСР), Програмата за морско дело и рибарство и Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони на България за периода 2023 - 2027 г. От тях 2 752,99 млн. лева са за сметка на Европейския съюз и 456,3 млн. лева са от националния бюджет.

По линия на директните плащания, съфинансирани от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони, са заложени 409,38 млн. лв. по ПРСР 2014 - 2020 г. и по новия Стратегически план 2023-2027 г. Обхванати са направленията агроекология, биологично земеделие, подпомагане в необлагодетелствани райони и други.

#държавен #фонд #земеделие #дфз #преведе #100 #млн #лева #501 #001

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете