КФН одобри проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от "Винпром Хасково" АД

КФН одобри проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от "Винпром Хасково" АД

10 май 2024 г. · 2 мин. четене · Споделяне във Facebook


КФН одобри проспект за допускане до търговия на емисия облигации, издадени от "Винпром Хасково" АД

Комисията за финансов надзор (КФН) одобри проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Винпром Хасково" АД - София, съобщава КФН на страницата си.

Емисията е в размер на 25 милиона лева, разпределени в 25 000 обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, обезпечени, неконвертируеми и свободнопрехвърляеми облигации с номинална и емисионна стойност на една облигация 1000 лева. Облигациите са с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR плюс надбавка от 1,50 на сто, но общо не по-малко от 3,25 на сто и общо не повече от 6,00 на сто. Ценните книги са с дата на емитиране 15 януари 2024 г. и дата на падеж 15 януари 2033 г.

КФН вписва "Винпром Хасково" АД като емитент и посочената емисия облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа, с цел търговия на регулиран пазар.

#комисията #финансов #надзор #кфн #одобри #проспект #допускане #търговия #регулиран #пазар

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете