Индексите на Българската фондова борса днес светят в червено

Индексите на Българската фондова борса днес светят в червено

5 април 2024 г. · 4 мин. четене · Споделяне във Facebook


Индексите на Българската фондова борса днес светят в червено

Основният индекс на Българската фондова борса, SOFIX, се понижи с 1,21 на сто до 798,58 пункта, широкият измерител BGBX40 отстъпи 1,08 пункта до 163,2 пункта, а пазарът "Бийм" падна с 2,34 на сто до 94,44 пункта.

На основния пазар на борсата са сключени сделки за над 4,8 млн. лева. На пазара MTF BSE International, където се продават акции на световни компании, оборотът е над един милион лева. На пазара "Бийм" са продадени книжа за близо 79 000 лева.

Книжата на "Сирма Груп Холд" АД падат с 2,07 на сто до 0,71 лева, а тези на "Софарма" АД отстъпват с 2,59 на сто до 6,02 лева за брой.

Акциите на "Първа Инвестиционна Банка" АД, поевтиняват с 1,60 на сто до 2,46 лева за брой, а книжата на "Химимпорт" АД - с 2,13 на сто до 0,69 лева. Акциите на "Шелли груп" АД спадат с 0,59 на сто до  67,40 лева за брой.

На пазара "Бийм" ценните книги на "ИмПулс Растеж" АД остават на ниво 1,44 лева, книжата на "Биодит" АД отстъпват с 6,67 на сто до 1,12 лева. Акциите на "Дронамикс Кепитъл" падат с 6,40 процента до 2,34 лева за брой.

Комисията за финансов надзор одобри днес проспект за допускане до търговия на регулиран пазар на емисия облигации, издадени от "Тиз Инвест" АД - Пловдив, съобщава КФН. Емисията е в размер на 1 милион евро, разпределени в 1000 обикновени, поименни, безналични, лихвоносни, свободнопрехвърляеми, обезпечени и конвертируеми облигации, с номинална стойност на 1 облигация в размер на 1000 евро. Облигациите са с падеж на 21 септември 2026 г., с плаващ годишен лихвен процент, равен на сумата от 6-месечен EURIBOR с надбавка от 5 процента, но общо не по-малко от 7  процента, платим на 6-месечен период. КФН вписва емисията облигации в регистъра на публичните дружества и други емитенти на ценни книжа с цел търговия на регулиран пазар.

#основният #индекс #българската #фондова #борса #sofix #понижи #121 #сто #79858

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете