Европейската обсерватория на пазара на мляко отбелязва 10-ата си годишнина

Европейската обсерватория на пазара на мляко отбелязва 10-ата си годишнина

16 април 2024 г. · 9 мин. четене · Споделяне във Facebook


Европейската обсерватория на пазара на мляко отбелязва 10-ата си годишнина

На 16 април 2014 г., преди десет години, беше създадена Европейската обсерватория на пазара на мляко. Това е първата обсерватория за селскостопанските пазари, създадена от Европейската комисия (ЕК). Оттогава този успешен формат е възпроизведен за секторите на месото, захарта, зърнените култури, плодовете и зеленчуците и виното. Той също така послужи като план за обсерваторията за торовете, стартирана през 2023 г., и за последния план за агрохранителната верига, чието първо заседание се очаква през юли, пише ЕК на интернет страницата си.

Създадена една година преди края на квотния режим за мляко, Обсерваторията на пазара на мляко имаше за цел да повиши прозрачността за сектора на млякото и млечните продукти, като предостави своевременно най-точните пазарни данни и краткосрочен анализ. Тя се оказа полезна, за да се даде възможност на заинтересованите страни от веригата за доставки на мляко и на Комисията да вземат добре информирани решения. Обсерваторията беше особено ценна по време на ниските цени в сектора на млякото през 2016-2017 г., което доведе до успешното използване на инструмента за публична намеса от страна на ЕК за поддържане на пазарния баланс и подпомагане възстановяването на сектора на млякото и млечните продукти.

Всъщност Обсерваторията за наблюдение на пазара на мляко редовно предоставя онлайн преглед на информацията за производството, цените и търговията с основните млечни стоки - сурово мляко, масло, мляко на прах и няколко сирена. Придружаващите месечни аналитични информационни фишове се изготвят и публикуват от Еврокомисията. Подробни пазарни данни за млякото и млечните продукти са достъпни и на портала за данни за хранително-вкусовата промишленост.

В допълнение към богатството на наличните пазарни данни, обсерваторията включва икономически съвет, председателстван от Комисията и съставен от представители на организациите, представляващи всички етапи от веригата за доставки на мляко. Той заседава четири пъти годишно, като 50-ото заседание ще бъде през юли. Дневният ред и протоколите от всички заседания са достъпни онлайн. 

Секторът на млякото и млечните продукти

Млякото и млечните продукти са един от водещите селскостопански сектори на ЕС. С 280 регистрирани географски указания за млечни продукти (ГУ) това е вторият сектор, произвеждащ най-голям брой продукти с ГУ, след виното. Млечните продукти също са основен двигател на износа на ЕС. Представляващ 9 процента от целия износ на селскостопански и хранителни продукти от Съюза на стойност близо 20 милиарда евро, той е втората най-изнасяна продуктова категория след зърнените заготовки и продуктите от смилане и преди виното. ЕС е известен със своите висококачествени продукти и с най-строгите стандарти за производство и устойчивост в света.

Млекопроизводството е важна дейност за селските райони. В ЕС има около 530 000 млекопроизводствени стопанства, повечето от които семейни. Пасищните крави са добре позната характеристика на ландшафта в селските райони на Съюза. Факт е, че 86 процента от тревата и растителните остатъци, консумирани от добитъка (крави, кози и овце), не са годни за консумация от човека, докато продуктите, произведени от млякото на тези животни, покриват голяма част от необходимия ни прием на протеини.

Общата селскостопанска политика (ОСП) подпомага сектора в прехода му към по-устойчиви селскостопански практики, наред с всички други селскостопански сектори, тъй като помощта по ОСП е до голяма степен отделена от производството от 2003 г. насам. Екосхемите в настоящата ОСП предоставят подкрепа за целенасочени и съобразени с нуждите интервенции, за да се сведе до минимум отпечатъкът на добитъка и да се увеличи максимално неговото положително въздействие. Например, екстензивните системи за пасищно животновъдство са показали своя положителен принос чрез превръщането на тревата в храна, производството на вълна и биомаса, поддържането на биологичното разнообразие, съхраняването на въглерод, контрола на ерозията на почвата и опазването на ландшафта. Като цяло екосхемите ще покриват 68 процента от общата използвана земеделска площ, като по този начин ще представляват обещаващ инструмент за повишаване на екологичната устойчивост на сектора.

От ЕК припомнят, че близо 98 милиарда евро от ОСП (което представлява 32 процента от общите разходи) са предназначени за осигуряване на ползи за климата, водата, почвата, въздуха, биологичното разнообразие и хуманното отношение към животните.

#2014 #десет #години #създадена #европейската #обсерватория #пазара #мляко #първата #селскостопанските

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете