Бюдожетната комисия ще разгледа промени в държавния бюджет и в бюджета на държавното обществено осигуряване

Бюдожетната комисия ще разгледа промени в държавния бюджет и в бюджета на държавното обществено осигуряване

4 април 2024 г. · 7 мин. четене · Споделяне във Facebook


Бюдожетната комисия ще разгледа промени в държавния бюджет и в бюджета на държавното обществено осигуряване

Комисията по бюджет и финанси ще разгледа днес предложения за промени в Закона за държавния бюджет за 2024г., (номер 49-402-01-19/ 02.04.2024г.), внесен от Министерския съвет. Ще бъде обсъдено и предложения за промени в Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за 2024 година, направено от народни представители. Предложенията са качени на страницата на Народното събрание.

Предложението за промяна на закона за държавния бюджет са свързани с приложение номер 3 на документа, което се отнася за финансиране на проекти на общините. В Министерството на финансите са получени писма от кметове на 167 общини, с общо приложени 1062 броя проектни предложения: за замяна на определени в приложението проекти с нови такива (54 броя), за отпадане на определени в приложението проекти (42 броя), за допълване на определените с приложението проекти с нови такива (673 броя), както и за промяна на параметрите на вече предвидени в приложението (293 броя). Броят на проектите в приложението се увеличава с 631 проекта, или от 1627 броя утвърдените по приложението проекти стават 2258 броя.

С изготвения законопроект се постига заложената цел за даване на възможност на общините да извършат последващо приоритизиране и промяна на обектите, нуждаещи се от финансиране, при оптимално отчитане интересите на местната общност и обществената значимост на обектите, пише в мотивите на вносителя.

Обобщени, мотивите на кметовете на общините, обосноваващи причините, поради които се предлага извършване на посочените промени, са, че обстойни анализи е установено, че прогнозните стойности на приоритетните проекти се различават от изработените впоследствие подробни количествено-стойностни сметки, съобразени с цените на строителни материали и услуги, както и, че първоначално някои от предложените приоритетни обекти предполагат по-дълъг срок на реализация. Последното поставя в риск изпълнението на Инвестиционната програма за общински проекти. 

Отпадането/включването на някои от проектите е свързано с предстоящо издаване на разрешение за строеж или извършване на инвестиционно проектиране предвид лошото състояние на строителни обекти. 

В други случаи мотивите са за допълване на утвърдените с приложението проекти с нови такива в случаите, когато не са достигнати определените лимити за обща максимална стойност на разходите за 2024 г., като се посочва, че е необходимо осигуряване на  финансиране, за да бъде извършено строителство, основен ремонт или реконструкция на улици, общински пътища, водоснабдителни и канализационни системи, сгради, спортни обекти, както и други  благоустройствени строежи. 

С осигуряване на средствата ще се постигане устойчиво социално-икономическо развитие на населените места на територията на съответната община и ще се подобри качеството на живот на жителите, пише в мотивите на МС.

За изпълнението на проекта на акт не са необходими допълнителни разходи/трансфери/други плащания, тъй като са предвидени в централния бюджет за 2024 г. до размера на лимита на чл. 106, ал. 1 от закона за бюджета за 2024 г. за капиталови разходи по консолидираната фискална програма, а за  2025 г. и 2026 г. ще се предвидят по Средносрочната бюджетна прогноза за периода 2025 - 2027 г. С проекта на акт не се транспонират директиви на Европейския съюз, поради което не се налага да бъде изготвена справка за съответствие с европейското право, пишат от правителството в оставка.

Предложението за промени на закона за ДДО,  внесен от депутатите Георги Георгиев, Станислав Стоянов и Петър Петров  е за увеличаване на бюджета на ДОО с 204 млн. лева с цел даване по 100 лева за април на всеки пенсионер (т. нар. Великденска добавка).

#комисията #бюджет #финанси #разгледа #днес #предложения #промени #закона #държавния #2024г

Още новини

Още новини от Икономика, които може да четете